Zijlstra winkels en speelgoed

 

                                                                                               

                                                                                        Muurreclame van J.Zijlstrah Koloniale waren en Comestibles ANNO 1920

 

                                        Deze nieuwe link op de Nostalgiekrant van de Voormalige Kruideniersketen van J.Zijlstra heb ik gemaakt door dat ik van de

                                        Hr Marcel Wijnands een aantal speelgoed voorwerpen verkregen heb , dewelke waarschijnlijk hebben gediend voor de kinderen

                                        van de klanten van J.Zijlstra ( net zoals het snoepje van de week van de Gruyter )

                                        Tussen de foto's van de winkels worden de speelgoedfoto's van Marcel Wijnands geplaatst !

                                        Deze link heb ik verder uitgebreid met gegevens en foto's van de website over Piet de Gruyter en nog niet eerdere gepubliceerde

                                        gegevens in mijn bezit zijnde.

 

                                                                                       

 

                                        Zijlstra Hz, Jacob.  Oprichter, 40 jaar Directeur, thans President-commissaris der N.V. J. Zijlstra Hz. te Amsterdam.

                                        Geb. 22 Febr. 1869 te Jousterp (Friesl.). zijn vader is Hantje Jacob Zijlstra zijn moeder: Sjoukje Terpstra

                                        Hij is gehuwd Aukje Haitsma, overl. 22 Mrt. 1937. -

                                        Zijn kinderen:

                                        Henry Jacob, geb. 29-8-1896 en is gehuwd met Catharina Agatha Keg, Dir. der N.V.

                                        Kind Catharina Sophie, geb. 18 Sept. 1908, gehuwd  met Kees van Til, deelgenootder firma vanTil Hartman

                                       bollen kweekerin- en exporteur te Hillegom.

-                                                                                                                    

                                                                                                                                           Jacob Zijlstra

 

                                       Na lageronderwijs te hebben genoten kwam Zijlstra  in het kruideniersbedrijf; hij trad indienst van H.C. de Haas te Bolsward en daarna

                                       van C.W. Eisma aldaar.

                                       Na de studieboeken weer ter hand te hebben genomen, was hij beurtelings in dienst van laatstgenoemde op een kassierskantoor, een deurwaarderskantoor

                                       en het kantoor der Algem. Verz. Mij. „De Philanthroop" werkzaam, terwijl hij voor deze mij. tevens een jaar als inspecteur optrad.

                                       In 1891 keerde Zijlstra  terug tot zijn oorspronkelijk vak, het kruideniersbedrijf, om zich twee jaar later, 1 Febr 1893, te Zwolle onder

                                       firma J. Zijlstra Hz. te vestigen.

                                      l Febr. 1897 werd deze zaak in een N.V. omgezet met een maatsch. kapitaal van f 30.000.—, dat in den loop der jaren uitbreidingen onderging

                                      tot f2.000.000.—. Kort na den wereldoorlog werd liet hoofdkantoor naar Amsterdam verplaatst, terwijl successievelijk tal van filialen werden

                                      opgericht, tot een totaal van 75. - Zijlstra  is thans pres.-comm. dezer N.V., maakte deel uit van verschillende officieele en semi-off. instanties

                                      en bekleedt tal van neven-betrekkingen; hij is oprichter  en voorzitter  der vereniging van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen;

                                      lid van den raad van grootwinkelbedrijven ; lid van de regeringscommissie  van advies inzake  vraagstukken den kleinhandel betreffende;

                                      lid van het Ned. Econ. instituut- en van de Ned. studiecomm. van verkoopsorg.; mede-oprichter en  gedurende 7 jaar hoofdbestuurslid van den

                                     Ned. Grossiersbond; 7 jaar lid van de comm. van toezicht op het M.O. te Zwolle en Hilversum; voorz. van de vereen „Trein 8.28"; opr. en 26 jaar

                                     voorz. thans eerelid van het „Frysk Selskip"; erelid van de Fryske Kaatsclub Zwolle; mede-opr. en 6 jaar lid van het Hoofdbestuur van de

                                      Vrijzinnige  Democratische  Bond; 19 jaar gemeenteraadslid van Zwolle; 4 jaar lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; in deze kwaliteit

                                      heeft hij den stoot gegeven tot oprichting van de N.U.M, door de ideeën daarover uiteen te zetten in een vergadering te Utrecht onder presidium

                                      van nu wijlen Excellentie  Minister  Treub, gehouden voor afgevaardigden van de K. v. K. en F. uit de grootste plaatsen in Nederland;

                                      6 jaar voorz. van de Zwolsche Vereen, voor Handel en Industrie; 5 jaar pres.- comm. van de Middenst. Cr. Bank te Zwolle; voorts was Zijlstra

                                      15 jaar bestuurslid van de Ijsclub Zwolle, 26 jaar lid van de Comm. tot overbrugging van den IJssel bij het Katerveer, 6 jaar voorz. van de

                                      Soc. de Harmonie te Zwolle, ouderling der Ned. Herv. Gemeente te Zwolle enz., bovenstaande functies heeft Zijlstra  steeds geheel belangeloos

                                      waargenomen.

                                      De regering erkende de verdiensten van Z. door zijne benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

                                      Hij bezocht Amerika, Azië en Afrika.

                                      Rembrandtlaan 48, Naarden.

 

                                     In zomer 1966 werden 40 Zijlstra winkels in de Gruyter winkels omgetoverd.  De volgende lijst schijnt een complete lijst van deze winkels te zijn:

        

                                                 Friesland                                            Drenthe                                                                    Overijssel

                                    Bergum Schoolstraat 14                      Assen Gedempte Singel 13                                 Enschede Lipperkerkstraat 32

                                    Dokkum Waagstraat 18                      Coevorden Bentheimerstraat 3                          Kampen Oudestraat 90

                                    Drachten Zuiderbuurt 32                                                                                                   Raalte Herenstraat 10    

                                    Franeker Voorstraat 7                                                                                                      Steenwijk Oosterstraat 5

                                    Harlingen Voorstraat 69                                                                                                   Wijhe Langstraat  7

                                    Heerenveen Dracht 26                                                                                                      Zwartsluis Stationsweg 26( 28?)

                                                                                                                                                                                Zwolle Assendorperstraat 98

                                                                                                                                                                                Zwolle Diezerstraat 53

                                                                                                                                                                                Roggenstraat 24

 

 

                                               Gelderland                                                            Utrecht                                                                  Noord-Holland

                                    Apeldoorn Hoofdstraat 91                                         Utrecht Bilstraat 54                                            Amsterdam Uiterwaardenstraat 99      

                                    Arnhem Ir.J.P. van Muijlwijkstraat 68                     Utrecht Kanaalstraat 90                                     Haarlem Rijksstraatweg 34

                                    Barneveld Jan van Schaffelaarstraat 14                  Utrecht Rijnlaan 10                                             Weesp Slijkstraat 43                                

                                    Elburg Jufferenstraat 12                                                                                                                        

                                    Epe Stationsstraat 12 (12?)

                                    Nijmegen Broerstraat 27

                                    Nunspeet Dorpsstraat 2

                                    Velp Emmastraat 27 a

                                    Velp Hoofdstraat 117

                                    Wageningen Hoogstraat 50

                                    Wageningen Hoogstraat 73

                                                                                      

                                                    Zuid-Holland                                                                     Noord-Brabant

                                     Delft Oude Langendijk 11                                                     Breda Valkenierplein 17

                                     Den Haag Laan van Meerdervoort 1158

                                     Rotterdam Burgemeester Baumannlaan 115-117

                                     Rotterdam Zuidplein 106-108

                                     Vlaardingen Korte Hoogstraat 33a-35 a

 

 

 

 

                                Al in 1918 had kruidenier P. de Gruyter & Zn (begonnen in 1818 in Den Bosch) de meerderheid van de aandelen van een andere kruidenier

                                 (J. Zijlstra Hz; opgericht in 1883 in Zwolle) in handen. 

                                 In de daarop volgende 48 jaren werden Zijlstra winkels gesloten of omgezet in de Gruyter winkels.  In 1977 ging de laatste de Gruyter winkel dicht.

                                 Op haar hoogtepunt had de Gruyter zo’n 550 winkels in heel Nederland.  Zijlstra, daarentegen, had maximaal 75 winkels in Friesland,

                                 Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

                                 Vaak waren de Gruyter winkels en Zijlstra winkels vlak bij elkaar te vinden. 

                                 De Gruyter winkels hadden vaak blauwe tegels aan de pui en / of prachtige tegeltableaus aan de binnenwanden van haar winkels. 

                                 Sommige Zijlstra winkels hadden ook blauwe tegels aan de pui en er is een geval bekend waar een Zijlstra winkel een tegeltableau buiten aan de pui had. 

                                Mogelijk waren er ook Zijlstra winkels met tegeltableaus binnen.

 

                                 In 1966 gingen ook 22 andere Zijlstra winkels dicht (er waren dus 53 Zijlstra winkels in het begin van 1966). 

                                Van de 22 Zijlstra winkels die in 1966 dicht gingen heb ik (nog) geen lijst.

                                 In tenminste één geval ging een DG winkel dicht in 1966 omdat een Zijlstra winkel dichtbij een DG winkel werd:

                                 de DG winkel op het adres Biltstraat 24 in de stad Utrecht ging dicht en de Zijlstra winkel op Biltstraat 54 werd een DG winkel.

 

                               In mijn (waarschijnlijke onvolledige) inventaris van Zijlstra winkels heb ik nu 88 adressen maar er waren nooit meer dan 75 Zijlstra winkels tegelijkertijd.

                               1966 had Zijlstra nog 53 winkels over (22 dicht gegaan?).  Deze winkels konden in drie categorieën verdeeld worden:

                              bedieningswinkels: 11 (winkels met een toonbank, neem ik aan, waar je om dingen vragen moest)

                              zelfbedieningswinkels: 38 (winkels waarbij je zelf de levensmiddelen van de schappen haalde)

                              supermarkten: 4 (ik weet niet wat het verschil is tussen een supermarkt en een zelfbedieningswinkel)

                  van de 53 Zijlstra winkels in 1966 werden er 31 een de Gruyter winkel; de overige 22 (weer 22!) gingen dicht  en in mijn inventaris van Zijlstra

                  winkels heb ik echter 32 winkels die de Gruyter winkels werden. 

                               Mogelijk is er eentje binnen geslopen die er niet thuis hoort (Beukenplein 4, Amsterdam?). 

                               Of een Zijlstra winkel werd al een de Gruyter winkel vóór 1966.  en in mijn inventaris van de Gruyter winkels heb ik nu 24 winkels die

                              Zijlstra winkels waren.  Deze inventaris moet dus nog met zo’n 7 of 8 winkels aangevuld worden  en tot op heden zijn mij slechts drie

                              Zijlstra winkels bekend met blauwe tegels aan de pui waarvan er nog twee bestaan:

                              Heemstede, Raadhuisstraat 49

                              Arnhem, Klarendalseweg 137

 

                             De niet meer bestaande Zijlstra winkel met blauwe tegels aan de pui was op het adres Roggenstraat 24 in Zwolle. 

                             Deze winkel had bovendien een tegeltableau BUITEN aan de pui.  Dit is mij de enige bekende Zijlstra winkel die een tegeltableau had.

                              de eerste (en mogelijk enige) Zijlstra winkel in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg): Valkeniersplein 17, Breda

                             (in Noord-Brabant, uiteraard).  In juni 1966 een DG geworden.  (Staat nog niet in mijn DG inventaris).  Op dit adres nu een Etos winkel.

 

                                                                                                        MIJN SPREUK /  Jaap Zwart

                                                             Beter een Kruideniers mentaliteit dan een V O C mentaliteit

 

 

                                                           

                                                                             Voormalige vestiging van J.Zijlstra in Harlingen , Voorstraat 69

 

 

                                                                                                                                                           Hasselt November 2013

                 Tijdens het Googelen stuitte ik ( Jan te Buck ) op site van Zijlstra levensmiddelen.

                 Zelf heb ik als bediende bij Zijlstra gewerkt van 6 mei 1953 t/m 29 Augustus1956

                 In Leeuwarden Emmakade: filiaal chef was de Heer H. de Boer en in Heerenveen : filiaal chef was de Heer Zuideveld.

                 Van af 29 Augustus 1956 t/m December 1958 als reserve chef.

                Als vervangend  chef gewerkt in onderstaande plaatsen.

                Dokkum ,Drachten , Franeker , Harlingen , Joure , Sneek , Steenwijk , Meppel , Zwolle Diezerstraat , Zwolle Assendorperstraat ,

                Enschede Haaksbergerstraat 76  en  Haverstraat 36, Heerenveen , Hoogeveen ,  Zwartsluis , Oldenzaal , Almelo , Leeuwarden Schrans 126

                en Nieuwestad 50 chef Postma , Rotterdam                Tijdens mijn tijd als bediende kregen de klanten zegeltjes die zij op een kaart konden plakken ,

                Bij inlevering van een volle kaart was dat een gulden waard.

                Ook kon men Chinese kop en schotels sparen.

                De Heer Pisa wonende in Meppel: was inspecteur voor de Noordelijksteprovincies .

                Hoofd inspecteur was de Heer K.P.J. van Osch.

                 Vriendelijke Groet,

                 J.N. te Buck

 

                                                                 

                                                                             Links Heer Zuidevelt,rechts Jan te Buck , filiaal Zijlstra Heerenveen

 

                                                                                 

 

 

 

                                        

                                                                                   J.Zijlstra Hz  Emmakade in Leeuwarden - huis van Henk en Geesje de Boer

 

                                 Hai Jan,

                                 Ben jij op een of andere manier betrokken met de opzet van die website?

                                 Ik heb niet veel, maar in ieder geval wel een foto van Emmakade 2. 

                                 Gaat hierbij.
                                 Er was ook een Zijlstra winkel in de schrans.
                                 Ik mis beide in de opsomming van Zijlstra's winkels.

                                 Wel is in de site een foto van Zijlstra op de Nieuwestad.
                                 Ik heb geen idee wanneer dat was, maar ik had daar nog nooit van gehoord ook niet van mijn vader.
                                 De winkel aan de Emmakade is er vanaf 1929, 1930 of 1932 geweest tot ongeveer 1960. 
                                 In de laatste jaren van oorlog werd van daaruit grotendeels de distributie van goederen naaar de Friese filialen verzorgd.
                                 De heer Pisa was inspecteur van de Friese winkels en hij regelde met mijn vader de distributie.
                                 In de brief van Pisa wordt gesproken over een razia.

                                 Ik herinner me nog dat mijn vader toen verstopt zat onder de vloer van de zolder boven loze ruimte van een ondergelegen

                                slaapkamer.

                                Ook in de winkel was onder de suikerbak een schuilplaats.
                                Bij de heer Pisa was een of andere Duitser ingekwartierd.

                                Die had zeggenschap over ausweisen en daardoor kon Pisa zijn chefs aan een ausweishelpen. 

                                Zijlstra  gaf zegeltjes uit en daarop kon je ook een servies van Maastrichts aardewerk sparen.

                                Ik heb daar nog heel wat van.

                                Zijlstra heeft dat aardewerk meen ik ook in Engeland laten fabriceren omdat dat goedkoper was.

                                Daardoor staat niet onder alle borden het logo van Maastrichts aardewerk. 

                                Van dat speelgoed weet ik niets. 

                                Zal niet in mijn jeugd of de jeugd van Jan geweest zijn want dat had ik het wel gehad lijkt mij.

                                Maar misschien weet jij dat wel
                                Momenteel is dit wat ik kan leveren. Hoor ik nog of je er wat mee kunt?


                                Groeten,

                                          Laus de Boer


 

 

 


 

                                                                                              

                                                                                                         Zijlstra Vermoedelijk te   Heerenveen Vleesmarkt 4

 

 

                                                             

                                                                                                                       Zijlstra Peperstraat 108 Sneek

 

 

                                                         

                                                                                                                          J.Zijlstra  Leeuwenburg Sneek

 

                                                                            

                                                                                        Zijlstra  Vleesmarkt   Heerenveen  (zestiger jaren)

                                                                   

                                                                                                     

 

 

         Geachte heer Zwart,

 
         Mijn vader, H.H.G. (Henk) Gloerich (1912-1984),  is vanaf ca. 1937 tot in de jaren 1960 jaren filiaalchef van J. Zijlstra Hzn, later overgenomen door De
         Gruyter,  geweest in het Overijsselse Twente.

         Het adres van het winkelpandwas Grotestraat 188, Borne.
         U kunt dit pand dus toevoegen aan het lijstje Zijlstrawinkels dat door De Gruyter is overgenomen.
         Ik heb nog enkele foto’s van Zijlstrawinkels.

         Uiteraard die van de winkel Borne, maar ook een van de winkel in Goor, aan het Julianaplein/Hengevelderstraat, later Iependijk genoemd.

         Mijn  vader begon zijn carriere als winkelbediende in het filiaal in zijn geboorteplaats Goor, waar de heer Oldenhof in die tijd (ca. 1927?) chef was.

         Ik weet niet of het Zijlstra filiaal in Goor ook door De Gruyter is overgenomen.

         De foto’s zal ik u binnenkort mailen.
         Met vriendelijke groet,
         J.B.A. (Hans) Gloerich

                                      

                                                                            Zijlstra winkel Goor rond 1928  Henk Gloerich in het midden           

 

                                      

                                                                                                        Zijlstra winkel rond 1930 Goor - chef Oldenhof

 

                                     

                             Geachte heer Zwart,

                             We hebben toch nog een foto kunnen achterhalen van de winkel van Zijlstra op het Julianaplein in Goor.

                             De kruidenier was destijds de heer Oldenhof.De heer oldenhof is bij mijn weten overleden. Zijn dochter(s)

                             hebben thans een zaak in verlichtingsartikelen in de Hengevelderstraat In Goor.

                             Met vriendelijke groet,

                             Sini van der Kolk

                                       Stichting Historisch Goor  

 

                            

 

 

                                                               

                                                                                                         Zijlstra winkel 1955 Borne overstroming

 

                                          

                                                                                                      Zijlstra winkel rond   1955 Borne   Hr  Gloerich rechts

                                                                                                               

                                                                                                                                       ZIJLSTRA  speldje

 

                                  IN 1960 veranderde de winkel van ZIJLSTRA in / naar de Gruyter, die kan u ook ZIEN maar dan kan U

                                  even kijken op onze andere website van Piet de Gruyter zie http://www.pietdegruyter.nl/borne.htm

 

 

 

                                                                            

                                                                                          J.Zijlstra Dapperstraat 40 Amsterdam

 

 

                                                                        

                                                                                                                    Zijlstra Beukenplein 4 Amsterdam

 

                                                                                                                

                                                                     2 foto's van J.Zijlstra Klarendalseweg 137 Arnhem

 

                                                                        

 

                                  Geachte heer Zwart

               Hoewel ik de nostalgische verhalen over de oude kruideniers boeiend vind, heb ik een vraag over een onderwerp dat er zijdelings mee te maken heeft.

               Mijn interesse is oud speelgoed.

               Onlangs kreeg ik van iemand een aantal 2-dimensionale figuren.

               Ze zijn van stevig karton of dun houten plaatmateriaal, variërend van ca 5 tot 10 cm hoog.

               Ze stellen boerderij- of dierentuindieren voor of mensen (o.a. kinderen).

               Ze zijn niet beschilderd maar beplakt met papier met behoorlijk gedetailleerde opdruk.

               Ze kunnen rechtop gezet worden door ze te plaatsen in een blokje hout met een groef.

               Dit blokje hout heeft meestal een stempel met de tekst 'ZIJLSTRA 75 Kruidenierswinkels'.

               Een search op internet heeft niets opgeleverd. Wel natuurlijk de kruideniersketen van Zijlstra gevonden.

               Uit de geschiedenis van dat bedrijf leid ik af dat de figuren redelijk laat in het bestaan van Zijlstra zijn gemaakt

               (ik meen te hebben gevonden dat Zijlstra op het hoogtepunt 75 winkels had) dus ergens in de jaren 60 (?).

               Misschien zijn ze juist gemaakt ter ere van de opening van het 75e filiaal?

               Of waren het gangbare speeltjes die Zijlstra uitdeelde; een soort equivalent van Gruyters snoepje van de week?

               Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van deze speeltjes. Kent iemand ze?

               Wat was de herkomst, waarom zijn ze gemaakt, gedurende welke jaren, werden ze verkocht of weggegeven, kon je ervoor sparen, welke figuren

               zijn ooit gemaakt, etc. etc. Zie ter illustratie de bijgevoegde foto.

               Misschien kent deze figuren of kunt u mijn vraag doorsturen naar iemand die ze kent, of wellicht verwijzen naar documentatie of een website?

               Ik stel mijn foto's met plezier ter beschikking.

               Het is goed als er mensen zijn die de historie en de mooie zaken uit de historie bewaren en beschrijven voor het nageslacht.

                Ik hoop dat ik daar op deze wijze een kleine bijdrage aan kan leveren.

                Wilt u me de site doorgeven waar u de foto's wilt plaatsen, zodat ik die ook kan bekijken?

                Dit figuurtje heeft alleen aan de voorzijde de tekst 'ZIJLSTRA 75 Kruidenierswinkels'. Er zijn ook figuren waarbij de tekst ook aan de achterzijde staat.

                 Ben benieuwd naar uw reactie!

                                  Vriendelijke groet,

                                                          Marcel Wijnands

 

                             

                                                                          

                                                                                                                 Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels   

                                                                       

                                                                         Een grote gans. Kleine beschadiging aan een vleugelpunt.

                                                                        Verder prijs ik me gelukkig dat de meeste figuren in onberispelijke staat zijn.

                                                                        Een braaf kind heeft er heel voorzichtig mee gespeeld of een liefhebber met vooruitziende blik van onze

                                                                        dankbaarheid heeft ze veilig opgeborgen of in een vitrine gezet

                                                                        Marcel Wijnands

                                                                         

 

                                                                   

                                                                                                Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels   

                                                                     

 

 

                                                                       

                                                                                           Voormalig pand van  J. Zijlstra Jufferenstraat 12 Elburg

 

                                           

                                                                                                                   Zijlstra   Hoofdstraat 91 Apeldoorn

 

                                                                       

                                                                                                        Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels

 

                                               

                                                                                      Gegevens van een website met oude telefoonnummers betreft Amsterdam

 

                                                       

                                                                                                                          J.Zijlstra Marktstraat Assen

 

 

                                                                               

                                                                                        Voormalig pand van J. Zijlstra Jan van Schaffelaarstraat 14 Barneveld

 

                                                    Hierbij een foto uit mei 1940 met daarop de Barneveldse vestiging van Zijlstra in de Jan van Schaffelaarstraat.

                                                    Op het adres Jan van Schaffelaarstraat 14 is nu een kinderkledingwinkel gevestigd.

                                                    Het pand is in de tussentijd toch aanzienlijk verbouwd.

                                                    Foto Gemeentearchief Barneveld / H. Nieuwstad

                                                    Met vriendelijke groet, Dick Veldhuizen,

 

                                                                                

                                                                                                                Zijlstra Kanaalstraat 90 Utrecht

 

 

 

                                       

                                                                                                                  Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels

 

 

                                                                                       

                                                                                             Voormalig pand van Zijlstra Bentheimerstraat 3 Coevorden

                                                                                                                            Fotoarchief H J Wessel

 

                                                        

                                                                     Zijlstra Bentheimerstraat 3  Foto van Elly Coumans, Theo Broekema en Jan Spoolder

                                                         

                                                                    Zijlstra Bentheimerstraat 3 Coevorden Zijlstra Interieur de heer Kees Mooiweer met zijn vrouw

                                                                     

                                                                                 Hier is Kees Mooiweer met de bakfiets bestellingen aan het bezorgen.

                                                                                                                Coevorden Zijlstra Friesestraat

 

                                                                     

                                                                                           Kees Mooiweer op de bakfiets van Zijlstra in Steenwijksmoer

 

                                                                            

                                                                                                           Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels

                                                  

                                                           Zijlstra Spoorstraat 20  Den Helder (Zijlstra winkel met Z) (hoek Spuistraat)

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                Zijlstra Roggenstraat 24 Zwolle

 

 

                                                            

                                                                                                                      Zijlstra  Assendorperstraat 104 Zwolle

 

 

 

                                                                  

                                                                                                 Zijlstra Stationsweg 26 Zwartsluis Nu Next-shop              

                                                                    

                                                        Geachte Hr Zwart

                                                                    In ons fotoarchief vonden wij een foto van de Zijlstra-winkel

                                                                    Het adres was Stationsweg 26

                                                                    De foto zal van omstreeks 1955 zijn

                                                                    Toen later de winkel werd opgeheven is het samen getrokken met de winkel er naast, op de foto links

                                                                    Wij hopen dat u hiervan gebruik kunt maken

                                                                    Jaap Smit    Historische Vereniging Zwartsluis

 

                                                                              

                                                                                                             Zijlstra Buitenkwartier 80 Zwartsluis

                                                                                  

 

                                            

                                        Geachte heer Zwart,

 

                                         Wellicht hier een aanvulling op uw website.

                                         Grasduinend op internet en familiehistorie kwam ik bij Zijlstra en De Gruyter uit op uw website.

                                         Bij mijn moeder hangt bijgaande foto van de Zijlstra winkel in Zwartsluis aan de muur.

                                         De foto is gemaakt tussen ca. 1931 -1935. Het kind voor het raam in de winkel is mijn vader of mijn oom Piet (1927).

                                         De bezorger zou dhr. Mooiweer zijn.

                                        Mijn opa Johannes Scholtanus is van ca. apr-1928 – apr-1947 “winkel-chef” geweest van de Zijlstra winkel, aan het Buitenkwartier

                                        en later aan de Stationsweg in Zwartsluis. Daarna is hij keurmeester geworden bij de keuringsdienst van waren in Leeuwarden.

                                        In een doos met oude spullen kwam ik een adres van Stationsweg 193, Zwartsluis tegen

                                        Wellicht is dit een nieuw puzzel stukje in uw Zijlstra verzameling

                                        Misschien kan de historische vereniging Zwartsluis nog iets zeggen over het adres en het pand wat niet lijkt op de foto’s van 1955

 

                                          Vriendelijke groet,

                                          Johan Scholtanus,

                                                                 Appingedam

 

                  

 

                Beste heer Zwart,

 

               De toegezonden foto heeft onze archivaris en mij weer aangezet tot wat onderzoek in ons foto-archief.

               Wij kwamen namelijk al snel tot de conclusie dat die foto niet van het pand aan de Stationsweg kon zijn.

               Dat pand had namelijk al vroeg in de 20e eeuw de uiterlijke vorm als op de foto die eerder op uw website is geplaatst.

               De foto afkomstig van Johan Scholtanus slaat op de voorgaande vestiging van Zijlstra in Zwartsluis, vrijwel aan het eind van de (destijds enige) uitvalsweg

               van Zwartsluis naar het noorden, Het Buitenkwartier.

              Hierbij gaan twee foto’s uit ons archief.

              Op de ene is het pand identiek aan dat op de foto afkomstig van Scholtanus.

             De tweede is kennelijk genomen nadat het pand een verbouwing heeft ondergaan.

             Wanneer de winkel van het Buitenkwartier naar de Stationsweg is verhuisd hebben we (nog) niet kunnen vaststellen.

             Het feit dat de foto van de familie Scholtanus afkomstig is zou er op kunnen duiden dat de winkel in 1928 nog aan het Buitenkwartier gevestigd was.

             Tenslotte nog iets over de adressen.

             Winkel 1: Wijk 2 nr. 146 – vanaf 1950 Buitenkwartier 80

              Winkel 2: Wijk 1 nr. 193 – vanaf 1950 Stationsweg 28 (later vernummerd naar 26?).

 

             Met vriendelijke groet,

             Jaap Smit, secretaris Historische Vereniging Zwartsluis

       

         

              noodpakket personeel Zijlstra brief 2 3-4-44                                                                                                          Personeel kerstpakket 12-12-44

 

               Om in de tijd van het jaar te blijven met 04-05-mei, hierbij nog 2 brieven van dhr. Pisa uit Leeuwarden (een regiochef??) gericht aan de chefs

               in het noorden van het land.

               Uit de brieven blijkt dat de organisatie wel begaan was met het haar personeel (noodpakket en kerstpakket 1944).

               De originelen zijn op rijstpapier / doorslag velletjes en niet optimaal te scannen. Een beetje vergroten en het is wel leesbaar.

              Johan Scholtanus,

                Appingedam

                                                                              

                                                                                                                  Zijlstra Nieuwestad 50  Leeuwarden

 

                         

                                                             

                                                                                                        J.Zijlstra   Raadhuisstraat 49 Heemstede

 

   

                                                                            

                                                                                                                Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels     

 

 

                                                                                                           

                                                                    Filiaal te Almelo van de N V Handelsonderneming van J.Zijlstra Hzn Grootestraat 197 Almelo

                                                                    In het adres boek van Almelo 1934/1935 staat op het adres Grootestraat 47 Winkel de Gruyter,

                                                                     winkel Zijlstra Grootestraat 14, W.J. Zijlstra Kruidenierswaren Grootestraat 14 Telf. 661

                                                                    en Zijlstra Grootestraat 197

                                                                    Met vriendelijke groet,

                                                                    Wim Schorren

                                                                    Vrijwillig medewerker HIP

                                                                    Historisch Informatie Punt v/d St. Historische Kring Stad & Ambt Almelo en Bibliotheek Almelo

 

 

 

                                                                            

                                                                                                            Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels     

 

 

                                                                      

                                                                                             J.  Zijlstra Alphen aan den Rijn, van Mandersloostraat 9

 

                                                         Beste Jaap

                                                          Je vraag aan de Historische Vereniging kwam via onze secretaris in mijn handen, net het verzoek of ik daar wat mee kon

                                                          Zelf heb ik de vestiging van ZIJLSTRA in de van Mandersloostraat nog goed op mijn netvlies staan.

                                                          Als kruidenierszoon let je daar goed op,, Gouden Kapitalen en kobalt profieltegels , kortom een mooie pui

                                                          Jammer dat daar geen volledige foto van ons in het bezit is

                                                          Wat we wel hebben, vindt je hierbij als fotobijlage

                                                          hartelijke groet Huug van Leeuwen ( 1933 0 vrijwilliger Hist Vereniging Alphen aan den Rijn

 

                                                                       

                                                                                              Zijlstra Alphen aan den Rijn, van Mandersloostraat 9

                                                                                                    

                                                                                                              

 

                                                                             

                                                                                                                  Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels     

 

 

                                                                            

                                                                                          Zijlstra /   De Gruyter winkel in de Heerenstraat 10  Raalte

                                                               

                                                                         Mijn vader B.J. Tutert achter de toonbank

                                                                                       

                                                       

 

                                                         

 

                                                                

 

                                                                

                                                                 

                                                                  

                                                                                         

 

 

                Geachte heer Zwart,

                Met grote interesse het artikel gelezen "In de huid van De Gruyter", in de Telegraaf omdat wij thuis (in Raalte) ook een

                paar jaar als De Gruyter mochten opereren.
                Mijn vader was  filiaalhouder van een Zijlstrawinkel in de Heerenstraat  (nr.10) in Raalte.
                Eind jaren 60 werden de Zijlstra winkels ingelijfd door De Gruyter en aldus hebben we nogenkele jaren als

                De Gruyter een zogenaamde bedieningswinkel gehad.                            

                De Zijlstra winkel in Raalte was er al ruim voor de oorlog en mijn vader (Bernard Tutert) werd in 1940 overgeplaatst

                van het Zijlstra filiaal in Oldenzaal naar die in Raalte.
                Zijlstra had naar mijn weten een 90-tal winkels, waarvan er diverse in onze regio:
                Zwolle kende 4 Zijlstra winkels (Diezerstraat 112, Luttekestraat 32, Roggenstraat 24, en van Ittersumstraat 64) en ook

                kleinere plaatsen als Wijhe, Heerde en dus ook Raalte.
                Zijlstra voerde de titel Hofleverancier (sinds 1893) en had als slogan:"Wij varen goede waren"
                Nagenoeg alle kruidenierswaren, welke Zijlstra verkocht, kwamen rechtstreeks uit de  De Gruyter-fabrieken in Den Bosch.

                Soms kregen wij weleens een krat jam met de verkeerde etiketten erop, zoals De Gruyter of zelfs Spar.

                Ik ben blij, dat er mensen zijn, zoals U, die deze herinneringen onderhouden en voor iedereen inzichtelijk maken en hoop

                ook mijn verzameling terug te vinden op de Raalte-site.

                Veel succes met uw prijzenswaardige werk,


                met vriendelijke groet,
                  Herman Tutert

                                       Raalte

 

 

 

                                                                            

                                                                                                           Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels     

 

 

                                                                                             

                                                                                                    Zijlstra Goudsmitstraat No A 141 nu No 11 ? Groenlo

 

                                                          

                                                                                                                 Zijlstra / de Gruyter   Rijksstraatweg 34 Haarlem

                                      

                                         

                                                                                                                 2 foto's       Zijlstra Hoogstraat 73 Wageningen

                                                                         

 

                                                                                                  

                                                                                                                Zijlstra Voorstraat 7, Franeker; nu Blokker

                                                                                                            Nog geen foto beschikbaar van de oude situatie

 

                                                                                                                   

 

                                                                                            Hallo Jaap,

                                                             Bijgaand de oudste advertentie van Zijlstra-Vlaanderen die ik heb kunnen vinden in het Utrechts Nieuwsblad.

                                                            Plaatsing was 16 januari 1930. Filiaal Marnixlaan in voorbereiding wordt vermeld.

                                                             Gr Aad

 

 

                                                                                                        

                                                                                                            Zijlstra Jongemastraat hoek Kerkstraat Bolsward

                                                                                                   

                                      

                                                                      Beste Jaap,
 
                                                  Het pand van Zijlstra op de Jongemastraat in Bolsward is in 1944 afgebroken, op dezelfde plek is de Secretarie van de

                                                  gemeente Bolsward gekomen, dat gebouw staat er nu nog steeds.

 
                                                      m.vr.gr.
 
                                                  ArchievenStichting Bolswards Historie

                                                  Foto's  zijn van Fries Treasor en Stichting Bolswards Historie

 

 

                                                                            

 

                                                                            

                                                                                                                Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels   

                                                                                        Hoe mooi is deze? Misschien onderdeel van een Kerststal geweest?

                                                                                       Marcel Wijnands

 

                                               

                                                                                                               Zijlstra Kampen Oudestraat 90

 

 

                                               

                                                                                                                                  Zijlstra Stationsstraat 12 Epe

 

                                                                                                

 

                                                                       

                                                                                                                      Voormalig pand van Zijlstra Weesp Slijkstraat 43

 

 

                                                                           

 

                                                                                  

                                                                                                                            Zwolle Zijlstra Roggenstraat

                                                                         

                                                                                                                               Zwolle tegeltableau

 

                                                                           Roggenstraat  24 bestaat inderdaad niet meer. Roggenstraat stopt nu bij Lucardi op nr. 20.

 

                                                                          Uit “als de dag van gisteren”van uitgeverij Waanders staat op bladzijde 329 het volgende:

                                                                          J. Zijlstra Hzn vestigde zich eind vorige eeuw aan de Smeden 20, nu Diezerstraat 114, als handel- en grossiersbedrijf in koloniale waren.

                                                                          Zijlstra exploiteerde 36 winkels door het hele land.

                                                                          In Zwolle waren er 4 vestigingen, te weten Diezerstraat 13 en 114, Roggenstraat 24 en Assendorperstraat 104.

                                                                          Zijlstra gaf voor zijn clientèle zelfs een maandblad uit in een oplage van 40.000 exemplaren.

                                                                         Zijlstra had de winkel aan de Smeden van 1896 tot 1942. In 1969 verdween Zijlstra’s laatste zaak, die in Assendorp.

 

                                                                         Op de site van het Historisch Centrum Zwolle

                                                                         (http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot/hoofdnavigatie/zoeken_en_vinden/introductie/Beeldbank.htm),

                                                                         stond nog de volgende tekst:

 

                                                                          Pand Roggenstraat 24 is gebouwd 1924, de gevel is versierd met decoratieve blauwe relief-tegels van

                                                                          NV Faience en Tegelfabriek "Westraven" Gebr. Ravesteijn te Utrecht en tegeltableau (3 negertjes aan tafel met theepot en margarine,

                                                                         op voorgrond een aap).


                                                                          In 1972 werd het pand ten behoeve van de bouw van het nieuwe winkelcentrum afgebroken.

                                                                         Tableau en enkele tegels zijn bewaard in het Stedelijk Museum Zwolle

                                                           Foto's en aanvullingen zijn van Collectie Hogenkamp Zwolle

                                                                            Met vriendelijke groet,

                                                                                         Coleta Hogenkamp

                                                                     

                                                                                                                 Speelgoed Zijlstra 75 Kruidenierswinkels   

                                                                                   Die kameel is best groot; ter illustratie een combi met het eerdere meisje.

                                                                                   Marcel Wijnands

 

                                                           

 

                                                                                            

                                                                                                                                 Zijlstra   Heerde Gld

                                                             

                                                                               Voor reacties mail naar j.zwart@nostalgiekrant.nl 

 

                                                                         Terug naar de Hoofdpagina http://www.nostalgiekrant.nl/